Integritetspolicy - Installerat och klart

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Genom att använda/köpa tjänster och produkter från Installerat och Klart, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Installerat och Klart använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information/marknadsföring till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integrationspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: 
Sandbäckens Utveckling AB 
Org.nr 556583-0568
Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån? 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, ex när du väljer att genomföra ett köp hos oss. Detta kan vara: 

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Därför behandlar vi dina personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder: 

Köp 

För att administrera din beställning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du beställt från oss. 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. 

Kundtjänstärenden 

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. 

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden. 

Marknadsföring 

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering. 

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring. 

Tävlingar 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar. 

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i. 

Förbättring och utveckling 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter, våra tekniska system och för generell affärsutveckling såsom affärsmöjligheter. 

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system. 

Fullgörande av skyldigheter enligt lag 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. 

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag. 

Förhindrande av missbruk och brott 

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Vi behöver därför bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. 

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna 

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter och marknadsföringsbolag. Installerat och klart delar även dina personuppgifter till bolag inom Sandbäckens-koncernen, logistik- och transportföretag, Leverantörer och underleverantörer för utförandet av våra kontrakterade åtaganden gentemot dig.  

Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES 

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas personuppgifterna 

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. 

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. 

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader. 

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år. 

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter 

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. 

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan. 

Tillgång 

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna. 

Rättelse 

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas. 

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Invändning mot behandling 

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk. 

Invändning mot direktmarknadsföring 

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta Installerat och Klart. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring. 

Dataportabilitet 

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. 

Klagomål 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Hur är det med cookies och liknande tekniker? 

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen. 

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare. 

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning. 

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.